Drukuj

Sakramenty

Prosząc o udzielenie sakramentu należy spełnić następujące warunki:

Spowiedź

Do sakramentu pojednania można przystąpić przed każdą Mszą świetą.

Chrzest

Chrzty udzielane są zasadniczo  w 3 niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 11.00. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w kancelarii przy załatwianiu formalności.

Dokumenty wymagane przy chrzcie św.

 1. akt urodzenia dziecka (oryginał)
 2. akt zawarcia sakramentu małżeństwa (oryginał)
 3. zaświadczenie z danej parafii o dopuszczeniu do godności matki i ojca chrzestnego jeśli mieszkają poza terenem parafii

Eucharystia - I Komunia święta

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dotyczący Pierwszej Komunii św. oraz Programu Nauczania Religii

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI KWEP-4/12 14 marca 2012 r.

1. Sprawa Pierwszej Komunii św.

W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.

W szczególności:

a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,

b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,

c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.

2. Program Nauczania Religii i podręczniki katechetyczne 

W tych diecezjach, w których aktualnie realizowany jest program oraz stosowane są podręczniki w oparciu o dotychczasową Podstawę Programową (z roku 2001), znowelizowana Podstawa Programowa z 2011 roku i opracowane w oparciu o nią nowe podręczniki do klas I-III szkoły podstawowej, wchodzą sukcesywnie od roku szkolnego 2012/13. Poniższe regulacje odnoszą się do dzieci, które w roku 2012/13 rozpoczynają naukę w klasie I.

W szczególności:

a) w szkołach, w których nie ma klas złożonych wyłącznie z dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, czyli wszystkie dzieci idą do Pierwszej Komunii św. w klasie II, korzysta się z podręczników dotychczasowych aż do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. W klasie I można też używać podręczników zgodnych z nowym programem,

b) w oddziałach klasowych złożonych z dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, które idą do Pierwszej Komunii św. w klasie III, od roku szkolnego 2012/13 powinno się wprowadzać sukcesywnie podręczniki do nowego programu,

c) w klasach zerowych, złożonych z dzieci, które rozpoczną naukę szkolną w wieku 6 lat, stosuje się nowe podręczniki, w pozostałych korzysta się z dotychczasowych.

Od roku szkolnego 2012/2013 należy również sukcesywnie wprowadzać nowy program i nowe podręczniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie nie ulega zmianie ogólna zasada, według której zestaw podręczników dla danej diecezji ustala się na poziomie diecezji, wykorzystując materiały diecezjalne i ogólnopolskie.

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego

bp Marek Mendyk 

Sakrament Chorych

Sakramentu chorych udzielamy zwyczajnie podczas odwiedzin chorych w  pierwszy piątek miesiąca i na każde indywidualne wezwanie. Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, lecz właśnie dla chorych. Należy zatem w każdej poważnej chorobie wezwać kapłana z posługą sakramentalną.

Sakrament bierzmowania

Osoby, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania proszone są o skontaktowanie się z ks. Proboszczem.

Sakrament Małżeństwa

Planowany ślub zgłasza się jak najwcześniej przed jego zawarciem w celu ustalenia daty i godziny oraz pierwszego spotkania

Należy przynieść ze sobą do biura parafialnego następujące dokumenty:

 1. świadectwo chrztu, które jest ważne 3 miesiące (zaznaczeniem w danej parafii, że jest potrzebne do zawarcia do sakramentu małżeństwa)
 2. świadectwo bierzmowania
 3. świadectwo z religii ze szkoły ponadgimnazjalnej
 4. dowód osobisty
 5. zaświadczenie z USC o zawarciu sakramentu małżeństwa
 6. jeśli został zawarty wcześniej kontrakt cywilny należy dostarczyć - akt zawarcia kontraktu związku cywilnego - oryginał
 7. zaświadczanie o odbyciu nauk przedmałżeńskich oraz z poradni rodzinnej
 8. w przypadku wdowca (wdowy) akt zgonu kościelny
 9. w przypadku gdy są niepełnoletni akt wyroku sądowego
 10. pisemna zgoda rodziców złożona przed proboszczem w przypadku gdy są niepełnoletni

 

Obrzęd pogrzebu

Należy przynieść ze sobą do biura parafialnego następujące dokumenty:

 1. akt zgonu z USC (oryginał)
 2. zaświadczenie  o przyczynie śmierci - może być kopia
 3. ustalenie terminu pogrzebu - dzień i godzina z księdzem danej parafii
 4. zwyczajem parafii jest, że jeśli jest sprawowana msza święta w dniu pogrzebu jest odprawiana msza święta od uczestników pogrzebu.

 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ  ORAZ  SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  ODBYWA SIĘ PRZY PARAFII